I’m Yours: Verse

Noten & Tabs

Übungstracks

50% / 73 bpm
60% / 87 bpm
70% / 102 bpm
80% / 116 bpm
90% / 131 bpm
100% / 145 bpm